FR / NL

Algemene voorwaarden

Onze contracten worden beheerst door de volgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden

 1. De bestekken zijn, behalve uitzonderingen, gratis opgemaakt.
  De klant ontvangt het bestek zonder enige verplichting.
  De bestekken blijven één maand geldig.
  De tarieven zijn onderhevig aan loonsverhogingen en stijgingen van materiaalprijzen en van sociale lasten.
  De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

 2. Leverings- of uitvoeringstermijn van de werken: de leverings- of uitvoeringstermijn van de werken wordt enkel indicatief vermeld en zonder enige verbintenis of waarborg.
  Indien deze termijn niet nageleefd wordt, kan de klant bijgevolg het contract niet opzeggen, zich niet elders voor onze rekening voorzien, of geen aanspraak maken op boetes of schadevergoedingen van welke aard ook.

 3. Ontvangst van de goederen – Waarborg: elke klacht omtrent geleverde goederen of uitgevoerde werken moet binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de uitvoering van de werken schriftelijk gemeld worden.
  Na deze termijn worden de goederen of de uitgevoerde werken geacht door de klant aanvaard te zijn.
  Ontmanteling van dragers (rails, armaturen, enz.) gebeurt op risico van de klant.
  Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die hierdoor aan de diverse dragers veroorzaakt kan worden.
  Wij staan enkel borg voor opzettelijke fouten van onszelf of onze lasthebber.

 4. Betaling: de vermelde voorschotten op het bestek zijn contant te betalen.
  Behalve andersluidende bepaling is het saldo te vereffenen binnen de week na ontvangst van de factuur.
  Bij niet-betaling van de voorschotten binnen de bepaalde termijn behouden wij ons het recht voor om de werken stop te zetten na eenvoudige kennisgeving per gewone brief.
  Op elk onbetaalde de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 12 % per jaar.
  Blijven facturen meer dan 8 dagen na ingebrekestelling per gewone brief onbetaald, dan worden bovendien alle verschuldigde sommen van rechtswege verhoogd met 20 % schadevergoeding en forfaitaire en onherleidbare intresten met een minimum van 45 euro per onbetaalde factuur.
  Om geldig te zijn moeten klachten betreffende een factuur binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk gemeld worden.
  Zoniet wordt de factuur als volledig aanvaard beschouwd door de klant.
  In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht van de verkochte goederen opgeschorst is tot de volledige betaling van de verkoopprijs.
  Het transport naar en van onze werkplaats gebeurt op kosten en risico van de klant, behoudens andersluidende overeenkomst.
  Het vermelde btw-percentage is het percentage dat op het moment van de facturatie van kracht is.

 5. Alle werken en leveringen die niet op het initiële bestek vermeld zijn, worden ofwel in regie ofwel per lopende meter gefactureerd en onder dezelfde betalingsvoorwaarden, intresten of schadevergoedingen geleverd als hierboven vermeld.

 6. Gebreken: indien de klant een van zijn verbintenissen niet naleeft, zoals de levering van het bestelde materiaal weigeren, behouden wij ons het recht voor om het contract te verbreken.
  In dat geval wordt het contract van rechtswege ontbonden bij eenvoudige kennisgeving van onze wens per ter post aangetekend schrijven aan de klant.
  Deze zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25 % van het overeengekomen bedrag, tenzij wij bepalen dat de geleden schade groter is.
  In dat geval zal de verschuldigde schadevergoeding wegens de verbreking van het contract alle schade moeten dekken waarvan wij de juiste omvang zullen bepalen.
  De klant dient binnen 8 dagen na ontvangst van onze kennisgeving van het einde van het mandaat het gerestaureerde voorwerp af te halen.
  Zoniet zal hij een vergoeding van 50 euro per dag verschuldigd zijn.

 7. Jurisdictie: alleen de rechtbanken van Doornik zijn bevoegd in geval van geschillen over onze overeenkomsten.